Pork Katsu

Deep fried pork katsu with tonkotsu sauce